Baza wiedzy

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY W BIAŁYMSTOKU

W tym miejscu podajemy informacje na temat form pomocy, jaką można uzyskać za pośrednictwem Miasta Białystok. Przeczytaj i dowiedz się jaką pomoc mogą uzyskać obywatele Ukrainy. Informacje te będą przydatne również dla osób, które przyjęły pod swój dach Ukraińców i chciałby pomóc w aklimatyzacji.

W geście solidarności z Ukrainkami i Ukraińcami, w odpowiedzi na brutalny atak ze strony Rosji, Miasto Białystok i jego instytucje uruchomiły szereg form pomocy dla potrzebujących.

PIERWSZE KROKI

OGÓLNOPOLSKIE STRONY I INFOLINIE

Jeśli nie masz własnego miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przyjeździe do Białegostoku – udaj się do punktu recepcyjnego.

Punkt recepcyjny w Białymstoku znajduje się na Dworcu Głównym PKP, ul. Kolejowa 9.
Tam uzyskasz pomoc w zakresie:

 • tymczasowego zakwaterowania,
 • posiłku,
 • podstawowej pomocy medycznej.

PUNKT INFORMACYJNY SPILNO BIAŁYSTOK UNICEF

Osoby przybyłe z Ukrainy mogą znaleźć informacje o wsparciu i akcjach pomocowych realizowanych przez Miasto Białystok, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w punkcie informacyjnym Spilno Białystok.

Punkt Spilno Białystok znajduje się na parterze budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3.

Działanie punktu finansowane jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. #SpilnoBiałystok #СпільноБілосток #UNICEF.

W  ramach Centrum Spilno UNICEF Białystok realizowane są:

 1. działania informacyjne – udostępniane informacje o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych Miasta Białystok, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i przedsiębiorców skierowanych do obywateli Ukrainy i innych uchodźców
 2. organizacja i prowadzenie działań integracyjnych i międzykulturowych
  • bezpłatne zajęcia z języka polskiego
  • bezpłatne cykliczne i jednorazowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, młodzieży i dorosłych osób (m.in. zajęcia edukacyjne, ruchowe i rękodzielnicze)
  • jednorazowe wydarzenia integrujące uchodźców: dzieci, młodzież i osoby dorosłe ze społecznością lokalną
 3. poradnictwo prawne i działania antydyskryminacyjne – punkt poradnictwa prawnego
 4. poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców
  • prowadzenie interwencyjnych, krótkoterminowych konsultacji psychologicznych
  • organizację grup wsparcia dla społeczności ukraińskiej
  • zajęcia arteterapeutyczne wzmacniające kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci.

Godziny otwarcia punktu informacyjnego

poniedziałek     8:00-14:00
wtorek                 12:00-18:00
środa                     8:00-14:00
czwartek            12:00-18:00
piątek                    8:00-14:00

OFICJALNE STRONY POMOCY:

Informacja: 477217575 – porozmawiasz tu po ukraińsku

 • w punkcie działa również całodobowa infolinia – nr tel.: 603660052,
 • informacje na temat szczegółowych zasad przekraczania granicy, można otrzymać od służby granicznej pod nr telefonu: 825685119,
 • informacje dla obywateli polskich i posiadaczy Karty Polaka mieszkających na Ukrainie, pod nr telefonu: 225238880,
 • infolinia policyjna (ochrona i osoby zaginione): 477212307.

W Internecie działa strona bialystokpomaga.pl, dostępna w języku polskim i ukraińskim. Jej zadaniem jest skoordynowanie i usprawnienie niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy w naszym mieście. Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać tu swoje potrzeby, a białostoczanie – zamieszczać oferty pomocy.

KOMUNIKACJA, AUTOBUSY W BIAŁYMSTOKU

SPRAWY FORMALNE

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 marca 2022 roku (Dz.U. z 2022, poz. 584) prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce rozpocznie się w środę, 16 marca.

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • jesteś obywatelem/obywatelką Ukrainy i masz Kartę Polaka, lub
 • jesteś członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • jesteś małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie masz obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek musisz złożyć osobiście. Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r.ż., nie pobiera się odcisków palców.

Co musisz przygotować?

Usługa jest bezpłatna. Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim na stronach:

Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Obsługi Mieszkańców
Białystok ul. Branickiego 3/5,

Sala obsługi interesantów nr 1 parter (należy pobrać bilet kolejki „D”, biletomat i wejście obok portierni).

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

poniedziałek 8:0017:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 7:3015:30

URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

Podlaski Urząd Wojewódzki na swojej stronie internetowej informuje:

 • wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności;
 • nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu;
 • w najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach straży granicznej.
  To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.
 • obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku
  utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

OPIEKA MEDYCZNA DLA OSÓB Z UKRAINY, LEKARSTWA

 • Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.
 • Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800190590 – porozmawiasz także po ukraińsku i rosyjsku.
 • Jeśli źle się poczujesz wieczorem i w nocy (w godz. 18:008:00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymasz poradę lekarza przez telefon. Zadzwoń na  numer 800137200 – porozmawiasz po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej informacji na stronie:
nfz.gov.pl

  WSPARCIE REHABILITACYJNO – LECZNICZE

  1. Rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym lub uszkodzonym centralnym układem nerwowym
   Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”,
   ul. Bukowskiego 4, tel.: (85)7322345, email: [email protected]
  2. Kompleksowa opieka medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna nad dziećmi hospicyjnymi przybywającymi z Ukrainy
   Fundacja „Pomóż Im”,
   ul. Mazowiecka 33, tel.: (85)6622003 email: [email protected]
  3. Dzienny pobyt, terapia i rehabilitacja dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, nauka w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i sprzężeniami
   Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”,
   ul. ul. Staszica 3, tel.: 502484316, email: [email protected]

   EDUKACJA

   ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY DO BIAŁOSTOCKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

   1. Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do białostockich przedszkoli.

   Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli oraz obejmowane wychowaniem przedszkolnym na identycznych zasadach jak obywatele polscy.

   Dzieci przebywające w Białymstoku przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania.

   W celu ustalenia, które przedszkola dysponują wolnymi miejscami, można kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (85)8696370, (85)8696340, (85)8696350.

   2. Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół podstawowych.

   Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.

   Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.

   Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko zostanie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski.

   Szkoły Miasta Białegostoku udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego.

   Pomoc związaną z zapisaniem dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (85)8696333, (85)8696492, (85)8696347.

   3. Przyjmowanie młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół ponadpodstawowych.

   Młodzież przebywająca w Białymstoku przyjmowana jest bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę),  potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

   Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie:

   • do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołączyć należy do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
   • do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możliwa jest próba sprawności fizycznej;
   • do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe możliwy jest sprawdzian kompetencji językowych.

   Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

   Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia.

   W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół ponadpodstawowych można skontaktować się z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, tel.: (85)8696344, (85)8696345.

   4. Uczelnie wyższe

   Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało również, jak krok po kroku zgłosić się do uczelni w Polsce i jakie dokumenty należy złożyć. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące przeniesienia z uczelni zagranicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Szczegółowe informacje o kontynuowaniu studiów oraz kariery naukowej w Polsce są dostępne na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-studentow-i-naukowcow-przybywajacych-z-ukrainy

   Przydatne telefony i adresy mailowe

   Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy:
   e-mail: [email protected], tel.: 223474708

   Informacja dla studentów i naukowców przyjeżdżających z Ukrainy:
   e-mail: [email protected], tel.: 225292662

   Politechnika Białostocka

   https://pb.edu.pl/wspieramy-ukraine/

   POMOC PRAWNA

   PRAWNICY ZRZESZENI W OKRĘGOWEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

   Informacje na ten temat znajdziesz na stronie Izby Adwokackiej w Białymstoku.

   tel.: 602662551 – koordynatorka adw. Anna Jaczun
   email: [email protected]
   tel.: (85)7422550; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:0015:00
   email: [email protected]
   adres: ul. Przejazd 2A, Białystok

   PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANE NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK

   Punkty pomocy czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 7:3019:30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   • Pomoc może zostać udzielona bezpośrednio w punktach zlokalizowanych przy ul. Zamenhofa 5C pok. 4 i 11 oraz przy ul. Św. Rocha 3 pok. 7A i 7B, jak i telefonicznie, bądź z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.
   • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
   • Zgłoszeń dokonuje się:

   1) telefonicznie pod nr telefonu: (85)8696699 – pn.: 8:0016:00; wt.pt.: 7:3015:30;
   2) lub e-mailowo: [email protected];
   3) lub pod adresem https://np.ms.gov.pl/ – możliwa rejestracja w języku ukraińskim.

   • Do punktów pomocy można zgłosić się z tłumaczem, bądź skorzystać z pomocy wykonawcy posługującego się językiem obcym:
   Lp. Telefon Oznaczenie punktu Pomoc w językach obcych
   1

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. Zamenhofa 5C

   Czwartek: 15:3019:30

   Język rosyjski
   (podstawowy)

   2

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. Zamenhofa 5C

   Środa: 7:3011:30

   Język rosyjski
   (podstawowy)

   Język angielski
   (podstawowy)

   3

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. Zamenhofa 5C

   Czwartek: 7:3011:30

   Język angielski

   (zaawansowany)

   4

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. św. Rocha 3

   Środa: 7:3019:30

   Język angielski
   (komunikatywny)

   5

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. św. Rocha 3

   Piątek: 7:3019:30

   Język angielski
   (biegły)

   6

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. św. Rocha 3

   Wtorek: 7:3019:30

   Język rosyjski
   (podstawowy)

   7

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. św. Rocha 3

   Wtorek: 7:3015:30,
   Czwartek: 7:3011:30

   Język angielski
   (komunikatywny)

   8

   Miasto Białystok

   (85)8696699

   Białystok
   ul. św. Rocha 3

   Poniedziałek,
   Wtorek: 15:3019:30

   Język angielski
   (zaawansowany)

   1

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. Zamenhofa 5C
   Czwartek: 15:30-19:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język rosyjski (podstawowy)

   2

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. Zamenhofa 5C
   Środa: 7:30-11:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język rosyjski (podstawowy)
   Język angielski (podstawowy)

   3

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. Zamenhofa 5C
   Czwartek: 7:30-11:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język angielski (zaawansowany)

   4

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. św. Rocha 3
   Środa: 7:30-19:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język angielski (komunikatywny)

   5

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. św. Rocha 3
   Piątek: 7:30-19:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język angielski (biegły)

   6

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. św. Rocha 3
   Wtorek: 7:30-19:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język rosyjski (podstawowy)

   7

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. św. Rocha 3
   Wtorek: 7:30-15:30,
   Czwartek: 7:30-11:30,

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język angielski (komunikatywny)

   8

   Oznaczenie punktu:
   Miasto Białystok
   ul. św. Rocha 3
   Poniedziałek: 15:30-19:30
   Wtorek: 15:30-19:30

   Telefon: (85)8696699

   Pomoc w językach obcych:
   Język angielski (zaawansowany)

    

   W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało zbudowanie sieci punktów specjalistycznych, których lista jest dostępna na stronie https://np.ms.gov.pl zakładka – Aktualności: Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi.

   1. Centrum Wsparcia Cudzoziemców przy Fundacji „Okno na Wschód”

   strona internetowa centrum
   tel.: (85)6610933736603108
   email: [email protected]
   adres: ul. Ciepła 40 lok. 15, Białystok

   Uchodźcy otrzymają:

   • wsparcie konsultacyjne dotyczące legalizacji zatrudnienia – dla cudzoziemców i pracodawców,
   • wsparcie konsultacyjne dotyczące zakwaterowania – dla cudzoziemców i dla najemców,
   • konsultacje dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców,
   • konsultacje dotyczące uzyskania prawa do świadczeń,
   • konsultacje dotyczące umiejscowienia dokumentów (np. prawa jazdy).

    2. Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

    tel.: (85)6637750
    email: [email protected]
    adres: ul. Warszawska 14 lok. 3, Białystok

    Zapewniana jest obsługa w języku polskim, angielskim, rosyjskim i w miarę dostępności tłumaczy – również ukraińskim.

    3. Towarzystwo Amicus

    strona internetowa towarzystwa
    tel.: 697697205
    email: [email protected]
    adres: ul. Brukowa 28 lok. 8

    Uchodźcy mogą natychmiast otrzymać następującą pomoc:

    • pomoc prawną,
    • pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
    • pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
    • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
    • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
    • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny,
    • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań za lokal mieszkalny,
    • pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
    • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
    • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę.

    4. Fundacja DIALOG

    tel.: (85)7424041
    e-mail: [email protected]
    adres: ul. ks. A. Abramowicza 1

    • oferuje bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy. Pomagają m. in. w legalizacji pobytu,
    • wystarczy wysłać pytanie na adres email: [email protected]

    5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”

    tel.: (85)6524717, 734164856
    e-mail: [email protected]
    adres: ul. Proletariacka 21
    *Należy indywidualnie umówić się na konsultacje.

    6. Urząd do Spraw Cudzoziemców (instytucja rządowa)

    Urząd uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską. Jej numer: 477217575. Można pod nim zasięgnąć informacji o zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy. Informacje są także na stronie: gov.pl

    Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: gov.pl/udsc, w zakładce: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

     7. Grupa na Facebooku „ Prawniczki i prawnicy Ukraińcom

    Grupa łączy potrzeby obywateli Ukrainy szukających pomocy prawnej i polskich prawników gotowych świadczyć ją pro bono. To inicjatywa obywatelska, która nie jest koordynowana przez żadną instytucję.

     

    Ważna informacja!

    Bezpłatna platforma nauki języka polskiego (w języku ukraińskim i rosyjskim)

    PRACA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

    Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Pogodnej 63/1, tel.: (85)7473815, (85)7473816, (85)7473818, pok. 5.
    Informacje znajdziesz na stronie urzędu pracy
    . Można też skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy (informacje dostępne w języku ukraińskim).

    TŁUMACZENIE NA POLSKI JĘZYK MIGOWY

    Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIGiem”
    ul. Zwycięstwa 8E, tel.: 606251269, email: [email protected]

    POMOC W OPIECE I UTRZYMANIU ZWIERZĄT DOMOWYCH

    Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku
    ul. Świętojańska 24 lok. 7, tel.: 505978439, email: [email protected]

    Szczegółowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dla Ukraińców znajdą Państwo na stronie: Biznes.gov.pl

    Aktualizacja 02.02.2023

    INFORMACJA O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

    Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    w okresie od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci:

    1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego:

    w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłat mieszkaniowe – link do wniosku do pobrania.

    Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne i świadczenia rodzinne oraz informację w tych sprawach można uzyskać w MOPR:
    Dziale Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Klepacka 18 lub pod numerami telefonów:  (85)8797750, (85)7489859, (85)7422900.

    2. Świadczeń rodzinnych:

    odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”:

    • Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu:

    a) urodzenia dziecka,
    b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
    c) samotnego wychowywania dziecka,
    d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
    e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
    f) rozpoczęcia roku szkolnego,
    g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

    • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

    3. Świadczeń opiekuńczych wynikających z niepełnosprawności:

    a) zasiłek pielęgnacyjny,
    b) świadczenie pielęgnacyjne,
    c) specjalny zasiłek opiekuńczy.

    Druki wniosków o świadczenia rodzinne można pobrać ze strony internetowej MOPR
    w zakładce Druki do pobrania lub w MOPR Dziale Świadczeń Rodzinnych, Białystok, ul. Klepacka 18.

    4. Świadczeń z pomocy społecznej:

    • świadczenia pieniężne, w szczególności:

    – zasiłek okresowy,
    – zasiłek celowy na żywność lub posiłek,
    – zasiłek stały,

    • świadczenia niepieniężne, w szczególności:

    – posiłek,
    – praca socjalna,
    – poradnictwo specjalistyczne,
    – interwencja kryzysowa.

    Ponadto osoby uprawnione mogą skorzystać:

    • z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
    • ze świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
     o systemie oświaty,
    • wsparcie psychologiczne – Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Włókienniczej 7.

    (85)8797948, (85)8797946, (85)8797947

    Obywatelom Ukrainy oraz innym cudzoziemcom informacji udziela:

    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku – Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11, ul. Biała 13/33,

    pod numerami telefonów: (85)8797742, (85)8797747