Dodatkowe informacje

ZESTAWIENIE ORGANIZACJI – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Dziecięcy telefon zaufania

JĘZYK

ukraiński

KONTAKT

UWAGI

całodobowo

Polskie Forum Migracyjne

JĘZYK

ukraiński, rosyjski

KONTAKT

UWAGI

poniedziałek 16:0020:00,
środa 10:0014:00,
piątek 14:0018:00

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji MEANDRA (Białystok)

JĘZYK

tłumacz ukraiński

KONTAKT

Gabinet Psychoterapii i Analizy Marta Derlukiewicz (Białystok)

JĘZYK

tłumacz ukraiński

KONTAKT

Psychologowie Kryzysu Białorusi

KONTAKT

Alina, 793338906, telegram @Tsibulkaaa Warszawa, Polska;
Swietłana 575029066, telegram @Svetlana_bagira Warszawa, Polska;
Olga, telegram @Love_orchids, Białystok, Polska.

UWAGI

bezpłatna pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych obywatelom Ukrainy i Białorusi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny w związku z trwającymi wydarzeniami

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY DO BIAŁOSTOCKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

I. Przyjmowanie dzieci z Ukrainy do białostockich przedszkoli.

Dzieci z Ukrainy są przyjmowane do publicznych przedszkoli oraz obejmowane wychowaniem przedszkolnym na identycznych zasadach jak obywatele polscy.

Dzieci przebywające w Białymstoku przyjmowane są bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania.

W celu ustalenia, które przedszkola dysponują wolnymi miejscami, można kontaktować się bezpośrednio
z pracownikami Departamentu Edukacji, tel.: (85)8696370, (85)8696340, (85)8696350.

II. Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół podstawowych.

Aby zapisać dziecko do szkoły podstawowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły,
w obwodzie której mieszka dziecko.
Dzieci mogą zostać przyjęte również do szkoły innej niż obwodowa, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami.

Poziom klasy, do której zostanie przyjęte dziecko zostanie ustalony na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę ukraińską, a w przypadku ich braku na podstawie informacji udzielonych przez rodzica/opiekuna. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski.

Szkoły Miasta Białegostoku udzielają pomocy również w zakresie nauki języka polskiego.

Pomoc związaną z zapisaniem dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać
w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (85)8696333, (85)8696492, (85)8696347.

III. Przyjmowanie młodzieży z Ukrainy do białostockich szkół ponadpodstawowych.

Młodzież przebywająca w Białymstoku przyjmowana jest bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych, na wolne miejsca, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający
z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych
są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę), potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą.

Jeśli uczeń ubiega się o przyjęcie:

  • do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołączyć należy
    do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możliwa jest próba sprawności fizycznej;
  • do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe możliwy jest sprawdzian kompetencji językowych.

Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia.

W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół ponadpodstawowych można skontaktować się z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Legionowa 7, tel.: (85)8696344, (85)8696345.

Pracownicy udzielają pomocy tylko w języku polskim.
Informacji udziela także Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel.: (85)8797979.